Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Tiến Nam81)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  0.Den_Quan_Thanh2.jpg 0.Giai_phong_Dien_Bien.flv 0.Chi_thi_khang_chien-Tuyen_ngon_doc_lap.flv 0.Phim_Bac_Ho_voi_thieu_nhi_nam_1956.flv 0.Au_tau_tren_dao_Con_Co.jpg A.HOANG_THANH(_HUE).jpg 0.DSC_9719.jpg 0.DSC_9717.jpg 0.mo_ech.flv 0.tieu_hoa_o_nguoi.swf 0.quan_he_giua_tuan_hoan_va_ho_hap.swf 0.tuan_hoan_ca.swf 0.Van_chuyen_mau_trong_co_the.swf 0.tuan_hoan_o_chim.swf 0.Vi_tri_tim_trong_co_the.swf 0.NHU_CO_BAC_TRONG_NGAY_VUI_DAI_THANG_r.mp3 0.QUOC_CA_r.mp3 0.CA_NGOI_DANG_CONG_SAN_VIET_NAM.mp3 3-kytruocNP-a.flv 5-kysauNP.flv

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Written Test 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Mai Khanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:07' 02-04-2009
  Dung lượng: 47.5 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  Vinh Chap Secondary School
  WRITTEN TEST 3 No 1
  (Time: 45 minutes)
  Full name: …………………………………………………………. Class:7 ………
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Odd one out. (1m)
  1. a. teach b. watch c. machine
  2. a. cavity b. dentist c. headache
  3. a. doctor b. teacher c. dentist
  4. a. sneezing b. disease c. running nose
  5. a. went b. stopped c. taught
  Choose the most suitable words or phrases. (2ms)
  Yesterday, they had a …………… check up
  a. medical b. medicine c. medicinal
  I have a toothache so I am going to the ……………….
  a. nurse b. teacher c. dentist
  What ……………… wrong with you?
  a. was b. are c. is
  Hoa ……………… her neighbor make her dress yesterday.
  a. watching b. watched c. watches
  ……………… your uncle …………….. it?
  a. Did/ did b. Do/do c. Did/ do
  Remember……………… your teeth after meals.
  a. brush b. to brush c. brushing
  Wash your hands …………… meals.
  a. after b. in c. before
  How ………… are you? – I’m one meter forty-five centimeters.
  a. heavy b. long c. tall
  He …………. to the zoo last Sunday.
  a. goes b. went c. is going
  …………….. did you see her? – Yesterday morning.
  a. When b. Where c. What time
  Use the most suitable words or phrases to fill in the gaps. (1ms)

  How How long How far When What time

  ……………………….. does she iron her clothes? – On Sundays.
  ………………………..is it from here to the post office?- About one kilometer.
  ………………………. you go to school?- By bicycle.
  ………………………. did Ba eat his breakfast this morning?- At half past six.
  ………………………. did you stay in Nha Trang? – Two weeks.
  Use Past Simple Tense for each verb in bracket. (3ms)
  Last December, Mom (buy)……………….. me a new bike.
  Last year, I (be)………………… one meter and 30.
  Nga (not fill)……………….. in her medical record yesterday.
  Why ……..Lan (not goto school yerterday?
  I (have) ………………. a bad cold last night.
  You (not go)………………… to school last Monday.

  Read the pasage and answer the following questions.(3ms)
  Yesterday was Sunday, Nam got up at six. He did his morning exercises. He took a shower, comb hair, and then he had breakfast with his parents. Nam ate a bowl of noodles and drank a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he helped Mom clean the table. After that, he brushed his teeth, put on clean clothes, and went to his grandparents’ house.

  What day was yesterday?
  ………………………………………………………………………………………………
  What time did Nam get up?
  ………………………………………………………………………………………………
  What did he eat for his breakfast?
  ………………………………………………………………………………………………
  What did he do after breakfast?
  ………………………………………………………………………………………………
  Where did he go after that?
  ………………………………………………………………………………………………  The end
  Vinh Chap Secondary School
  WRITTEN TEST 3 No 2
  (Time: 45 minutes)
  Full name:…………………………………………………………. Class: 7……
  Odd one out. (1m)
  1. a. looked b. stopped c.wanted
  2. a. eat b. cough c. sneeze
  3. a. Christmas b. check – up c. watch
  4. a. remember b. forget c. glad
  5. a. dress b. armchair c. skirt
  Choose the most suitable words or phrases. (2ms)
  …………….. did you see her? – Yesterday morning.
  a. When b. Where c. What time
  I have a toothache so I am going to the ……………….
  a. nurse b. teacher c. dentist
  What ……………… wrong with you?
  a. was b. are c. is
  Yesterday, they had a …………… check up
  a. medical b. medicine c. medicinal
  Hoa ……………… her neighbor make her dress yesterday.
  a. watching b. watched c. watches
  ……………… your uncle …………….. it?
  a. Did/ did b. Do/do c. Did/ do
  How ………… are you? – I’m one meter forty-five centimeters.
  a. heavy b. long c. tall
  Remember……………… your teeth after meals.
  a. brush b
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện trực tuyến của Trường THCS Vĩnh Chấp.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.